Działalność Biura Międzynarodowych Programów Badawczych

celPodstawowe cele i metody działania

 • koordynowanie działań administracji centralnej i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w ramach międzynarodowych partnerstw strategicznych, w tym 4EU+ Alliance – sojuszu ośmiu europejskich uczelni badawczych, tj. Uniwersytetu Warszawskiego, Sorbonne Université, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Kopenhaskiego, Uniwersytetu Mediolańskiego, Uniwersytetu Genewskiego oraz Uniwersytetu Paris-Panthéon-Assas, w zakresie badań, innowacji, kształcenia i wymiany studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych, a także w zakresie inicjatyw związanych ze społeczną odpowiedzialnością nauki,
 • rozpowszechnianie informacji o strukturze i zasadach uczestnictwa w międzynarodowych programach badawczych,
 • gromadzenie informacji o projektach zgłaszanych do konkursów oraz przyjętych do realizacji,

 • organizowanie spotkań informacyjnych poświęconych przygotowaniu wniosków oraz praktycznym aspektom zarządzania międzynarodowymi projektami badawczymi i wymianie dobrych praktyk w tym zakresie,
 • pomoc w poszukiwaniu partnerów i tworzeniu konsorcjów,
 • informowanie o zasadach uczestnictwa w konsorcjach naukowych,
 • pomoc w przygotowaniu wniosków projektowych,
 • pomoc w negocjowaniu umów grantowych i umów konsorcjum;
 • organizowanie międzynarodowych paneli próbnych (granty ERC);
 • doradztwo w zakresie rozwoju ścieżki kariery naukowej;
 • pomoc w zarządzaniu i administrowaniu projektami przyjętymi do realizacji,
 • informowanie o trybie finansowania współpracy naukowej z zagranicą ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektów międzynarodowych współfinansowanych,

 • informowanie o trybie finansowania współpracy naukowej z zagranicą ze środków NCN i NCBiR,
 • wdrażanie strategii w ramach „HR Excellence in Research award” w zakresie międzynarodowej działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu;
 • wdrażanie działań w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelni Badawczej, w tym działania IDUB I.1.4 MSCA IF Seal of Excellence.

Od kwietnia 2001 w Uniwersytecie Warszawskim działa Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, od 2014 r. do grudnia 2021 r.  jako Regionalny Punkt Kontaktowy „Centrum”, wspomagający uczestnictwo zespołów badawczych z Mazowsza w europejskich programach finansowania badań naukowych. RPK oferuje pomoc w przygotowaniu wniosków na projekty badawczo-innowacyjne w programie ramowym UE – Horyzont 2020, przygotowania umowy grantowej z UE, negocjacji umowy konsorcjum z koordynatorem projektu oraz zarządzania projektami, a także wydarzenia informacyjne (szkolenia, warsztaty, spotkania informacyjno-mentoringowe) oraz konsultacje indywidualne.

 

 1. ZARZĄDZENIE NR 71 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – utworzenie Biura Międzynarodowych Programów Badawczych,
 2. ZARZĄDZENIE NR 82 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – zakres działania Biura Międzynarodowych Programów Badawczych.