4EU Alliance – Dofinansowanie kosztów podróży w związku z udziałem w warsztatach dotyczących projektów flagowych, w tematycznych seminariach projektowych lub spotkaniach przedstawicieli administracji w ramach programu „Strategia doskonałości – Uczelnia badawcza”

   • Cel: Udział pracowników Uniwersytetu Warszawskiego w warsztatach i seminariach projektowych oraz spotkaniach pracowników administracji, organizowanych w ramach współpracy z uniwersytetami partnerskimi należącymi do sojuszu 4EU, tj. Uniwersytetem Sorbońskim, Uniwersytetem w Heidelbergu i Uniwersytetem Karola w Pradze.
   • Beneficjenci: Pracownicy zatrudnieni na wydziałach, w jednostkach podstawowych Uniwersytetu Warszawskiego, którzy nawiązali współpracę naukową, dydaktyczną lub wspierającą działalność studencką w ramach sojuszu 4EU. Zespół badawczy na spotkaniach, co do zasady, reprezentuje lider albo osoba przez niego wskazana. O dofinansowanie kosztów podróży mogą ubiegać się również pracownicy administracji, wskazani przez Rektora/Prorektora, biorący udział w spotkaniach przedstawicieli Sojuszu 4EU organizowanych przez uczelnie partnerskie.
    UWAGA: O dotację na sfinansowanie kosztów udziału w warsztatach lub seminariach mogą ubiegać się również osoby, które planują nawiązać współpracę w ramach sojuszu 4EU, o ile przedstawią odpowiednie uzasadnienie dotyczące planowanego podjęcia współpracy, tematyki wspólnego projektu oraz partnerów z uniwersytetów należących do Sojuszu 4EU (pkt 7 zał. nr 6a);
   • Przedmiot wsparcia: Udział w warsztatach, seminariach projektowych, w tym organizowanych w ramach projektów flagowych, lub spotkaniach przedstawicieli administracji uczelni partnerskich Sojuszu 4EU;
   • Zakres wsparcia: Pokrycie kosztów podróży, tj. kosztów przejazdu/przelotu (kl. 2/ kl. ekonomiczna), koszty noclegu, diety;
   • Warunki uzyskania wsparcia: Złożenie wniosku wg Załącznika nr 6a, obejmującego informacje, m.in., o celu i terminie podróży oraz planowanych kosztach, wraz z e-mailowym potwierdzeniem przez organizatora warsztatów/seminarium akceptacji uczestnictwa wnioskodawcy w danym wydarzeniu;
   • Ocena: Projekty będą weryfikowane pod względem formalnym przez pracowników sekretariatu Prorektora ds. naukowych. Ostateczną decyzję będzie podejmował Prorektor ds. naukowych;
   • Kwota dofinansowania: Ustalana jest indywidualnie w zależności od projektu, jednakże co do zasady, w przypadku wydarzeń jednodniowych nie powinna przekraczać 3 tys. zł;
   • Terminy nadsyłania wniosków: w trybie ciągłym, pod warunkiem powrotu z wyjazdu i rozliczenia dofinansowania w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2019 r.
   • Rozpatrywanie wniosku: Spełniające wymogi formalne wnioski rozpatruje Prorektor ds. naukowych w terminie 14 dni od daty nadesłania poprawnie sporządzonego i podpisanego wniosku.
   • Termin odbycia podróży/zorganizowania seminarium: powrót przed 15 maja 2019 r.
   • Warunek przyznania dofinansowania: Uzyskanie zgody dziekana, kierownika jednostki podstawowej albo kierownika jednostki administracji na odbycie danego wyjazdu służbowego w celu uczestnictwa w warsztatach, seminarium lub spotkaniu pracowników administracji;
   • Rozliczenie dofinansowania: Przyznane środki finansowe w ramach dofinansowania podlegają rozliczeniu odpowiednio na wydziale lub w jednostce pozawydziałowej. Rozliczenie merytoryczne następuje poprzez złożenie w sekretariacie Prorektora ds. naukowych notatki (maks. 1200 znaków) z warsztatów albo seminarium, dotyczącej jego wyników oraz planów na przyszłość odnośnie do realizacji projektu lub wspólnych działań w ramach sojuszu 4EU. Notatkę (rozliczenie merytoryczne) oraz kopie dokumentów potwierdzające poniesione i rozliczone koszty (rozliczenie finansowe) prosimy składać do Sekretariatu Prorektora ds. naukowych, w terminie 14 dni od powrotu ze spotkania,  a najpóźniej do 15 maja 2019 r. Prosimy również o wysłanie kopii elektronicznej (skan) na adresy: diana.pustula@adm.uw.edu.pl oraz marta.brelih-wasowska@adm.uw.edu.pl.
 • Kompletne wnioski – wypełniony i podpisany skan formularza – należy przesyłać e-mailowo do Pani Justyny Piechy z Sekretariatu Prorektora ds. naukowych na adres: prorektornauka@adm.uw.edu.pl. Wszelkie pytania dot. wniosków proszę kierować do Pani Justyny Piechy – tel. 22 55 20 350.

Informacje uzupełniające: 

 • Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym z czterech warsztatów, organizowanych dla projektów flagowych, ale w większej liczbie tematycznych seminariów projektowych (nie więcej niż
  w trzech) lub spotkań pracowników administracji, o ile przedstawi stosowne uzasadnienie w pkt 7 zał. nr 6a;
 • Warsztaty, seminaria i spotkania są wydarzeniami jednodniowymi, dlatego też w ramach dotacji pokrywany jest koszt jednego noclegu. W wyjątkowych przypadkach można ubiegać się o przyznanie dotacji na sfinansowanie udziału w wydarzeniach dłuższych niż jeden dzień albo udziału w kilku następujących po sobie jednodniowych spotkaniach projektowych. W tym celu we wniosku o dotację (w pkt 7 zał. nr 6a) należy przedstawić stosowne uzasadnienie.
 • Informacja o odbywaniu zagranicznych podróży służbowych przez pracowników UW.