4EU+ Alliance – Dotacja na koszty podróży w związku z udziałem w spotkaniach 4EU+ organizowanych przez uczelnie partnerskie Sojuszu lub na organizację spotkań 4EU+ na Uniwersytecie Warszawskim

NABÓR WNIOSKÓW ZAWIESZONY DO ODWOŁANIA

4EU+ Alliance

Dotacja na koszty podróży w związku z udziałem w spotkaniach 4EU+ organizowanych przez uczelnie partnerskie Sojuszu lub na organizację spotkań 4EU+ na Uniwersytecie Warszawskim

👉 INFOGRAFIKA NR 1:  DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPOTKAŃ 4EU+ NA UW: WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KROK PO KROKU (PLIK PDF)

👉 INFOGRAFIKA NR 2: DOFINANSOWANIE WYJAZDÓW NA SPOTKANIA 4EU+: WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KROK PO KROKU (PLIK PDF)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 • Cel:

 1. Udział pracowników Uniwersytetu Warszawskiego w warsztatach tematycznych dot. programów flagowych Sojuszu (4EU+ Flagships), seminariach projektowych, spotkaniach pracowników administracji organizowanych we współpracy z uczelniami partnerskimi Sojuszu 4EU+: Uniwersytetem Sorbońskim, Uniwersytetem w Heidelbergu, Uniwersytetem Karola w Pradze, Uniwersytetem Mediolańskim I Uniwersytetem w Kopenhadze
 2. Organizacja warsztatów tematycznych dot. programów flagowych Sojuszu (4EU+ Flagships), seminariów projektowych, spotkań pracowników administracji 4EU+ na Uniwersytecie Warszawskim
 • Beneficjenci:

 1. Pracownicy, doktoranci i studenci wydziałów i jednostek podstawowych UW, którzy nawiązali współpracę naukową, dydaktyczną lub wspierającą działalność studencką w ramach Sojuszu 4EU+. Zespół projektowy powinien, co do zasady, być reprezentowany na spotkaniu przez koordynatora projektu lub osobę wskazaną przez koordynatora.
 2. Pracownicy administracji UW mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów podróży i uczestnictwa w spotkaniach i warsztatach dla pracowników administracji sześciu uczelni partnerskich Sojuszu. Mogą również otrzymać dofinansowanie udziału w spotkaniach projektowych, spotkaniach grup roboczych 4EU+, spotkaniach poświęconych wymianie dobrych praktyk („peer learning activities”) oraz warsztatach tematycznych mającym na celu określenie celów dalszej współpracy.

WAŻNA INFORMACJA: O dotację na sfinansowanie kosztów udziału w warsztatach lub seminariach mogą ubiegać się również osoby, które planują nawiązać współpracę w ramach sojuszu 4EU+, o ile przedstawią odpowiednie uzasadnienie dotyczące planowanego podjęcia współpracy, tematyki wspólnego projektu oraz partnerów z uniwersytetów należących do Sojuszu 4EU+ (pkt 10 zał. nr 6);

 • Przedmiot wsparcia:

 • Udział w warsztatach, seminariach tematycznych i spotkaniach projektowych, z uwzględnieniem tych organizowanych w ramach programów flagowych Sojuszu;
 • Organizacja seminariów tematycznych, warsztatów i innych spotkań w ramach Sojuszu 4EU+;
 • Zakres wsparcia:

 • Pokrycie kosztów przejazdu/przelotu (kl. 2 / kl. ekonomiczna), koszty noclegu, diety pobytowe i hotelowe;
 • Pokrycie kosztów organizacji seminariów tematycznych, warsztatów i innych wydarzeń w ramach Sojuszu 4EU+ na Uniwersytecie Warszawskim;
 • Warunki uzyskania wsparcia:

Złożenie wniosku wg Załącznika Nr 6, obejmującego informacje o celu wyjazdu, terminie podróży oraz planowanych kosztach; do wniosku należy dołączyć e-mailowe potwierdzenie uczestnictwa Wnioskodawcy w spotkaniu przez Organizatora; w przypadku ubiegania się o dofinansowanie kosztów organizacji należy dołączyć wstępny program oraz informacje o miejscu spotkania, dacie jego rozpoczęcia i zakończenia;

 • Ocena: Projekty będą weryfikowane pod względem formalnym przez pracowników Sekretariatu Prorektora ds. naukowych. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku zostanie podjęta przez Prorektora ds. naukowych;
 • Kwota dofinansowania: Kwota jest ustalana indywidualnie dla każdego projektu, jednak w przypadku wyjazdu na jednodniowe spotkania, kwota co do zasady nie powinna przekraczać 3 tys. zł/os.
 • Rozpatrywanie wniosku:14 dni od złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne;
 • Warunek przyznania dotacji: Uzyskanie zgody dziekana, kierownika jednostki podstawowej albo kierownika jednostki specjalnej na udział w spotkaniu/realizację projektu; w przypadku organizacji spotkania: wycena kosztów organizacji seminarium tematycznego lub innego wspólnego wydarzenia (powinna opierać się na kosztach rzeczywistych) – pkt 11 Załącznika nr 6;
 • Kompletne wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym w Sekretariacie Prorektora ds. naukowych (Kampus Główny UW, Pałac Kazimierzowski, pokój 13, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 16:00) oraz mailowo na adres: prorektornauka@adm.uw.edu.pl, z kopią na adres: Justyna.Piecha@adm.uw.edu.pl.

Rozliczenie dotacji:

Przyznane środki finansowe w ramach dotacji celowej podlegają rozliczeniu odpowiednio na wydziale lub w jednostce pozawydziałowej. Rozliczenie merytoryczne następuje poprzez złożenie w sekretariacie Prorektora ds. naukowych, a także przesłanie na adres: prorektornauka@adm.uw.edu.pl pisemnego sprawozdania (maks. 1200 znaków) z warsztatu, seminarium lub innego spotkania odpowiednio. Sprawozdanie powinno zawierać wyniki/wnioski ze spotkania oraz plany odnośnie do dalszej współpracy oraz realizacji projektu w ramach Sojuszu 4EU+.

Do sprawozdania należy dołączyć:

 • w przypadku wyjazdów na spotkania: kopię faktury za bilety lotnicze/kolejowe lub autobusowe + kopię rachunku kosztów podróży lub
 • w przypadku organizacji spotkań na UW: rozliczenie kosztów organizacji spotkania,

zaakceptowanych odpowiednio przez wydział/jednostkę pozawydziałową lub kwesturę, w terminie 30 dni od powrotu ze spotkania lub od daty organizowanego spotkania;

Informacje uzupełniające: 

 • Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym z czterech warsztatów dotyczących projektów flagowych, ale w większej liczbie tematycznych seminariów projektowych (nie więcej niż
  w trzech), o ile przedstawi stosowne uzasadnienie w pkt 10 zał. nr 6;
 • Warsztaty i seminaria są co do zasady wydarzeniami jednodniowymi, dlatego też w ramach dotacji pokrywany jest koszt jednego noclegu. W wyjątkowych przypadkach można ubiegać się o przyznanie dotacji na sfinansowanie udziału w wydarzeniach dłuższych niż jeden dzień albo udziału w kilku następujących po sobie jednodniowych spotkaniach projektowych. W tym celu we wniosku o dotację (w pkt 10 zał. nr 6) należy przedstawić stosowne uzasadnienie.
 • Informacja o odbywaniu zagranicznych podróży służbowych przez pracowników UW.