4EU Alliance – Dotacja na koszty podróży w związku z udziałem w warsztatach dotyczących projektów flagowych lub w tematycznych seminariach projektowych

4EU Alliance

Dotacja na koszty podróży w związku z udziałem w warsztatach dotyczących projektów  flagowych lub w tematycznych seminariach projektowych

 • Cel: Udział pracowników Uniwersytetu Warszawskiego w warsztatach i seminariach projektowych,  organizowanych w ramach współpracy z uniwersytetami partnerskimi należącymi do sojuszu 4EU, tj. Uniwersytetem Sorbońskim, Uniwersytetem w Heidelbergu i Uniwersytetem Karola w Pradze.
 • Beneficjenci: Pracownicy zatrudnieni na wydziałach lub w jednostkach podstawowych Uniwersytetu Warszawskiego, którzy nawiązali współpracę naukową, dydaktyczną lub wspierającą działalność studencką w ramach sojuszu 4EU. Zespół badawczy na spotkaniach, co do zasady, reprezentuje lider albo osoba przez niego wskazana.
  UWAGA: O dotację na sfinansowanie kosztów udziału w warsztatach lub seminariach mogą ubiegać się również osoby, które planują nawiązać współpracę w ramach sojuszu 4EU, o ile przedstawią odpowiednie uzasadnienie dotyczące planowanego podjęcia współpracy, tematyki wspólnego projektu oraz partnerów z uniwersytetów należących do sojuszu 4EU (pkt 7 zał. nr 6);
 • Przedmiot wsparcia: Udział w warsztatach lub seminariach projektowych, w tym organizowanych w ramach projektów flagowych;
 • Zakres wsparcia: Pokrycie kosztów podróży, tj. kosztów przejazdu/przelotu (kl. 2/ kl. ekonomiczna), koszty noclegu, diety;
 • Warunki uzyskania wsparcia: Złożenie wniosku wg Załącznika nr 6, obejmującego informacje, m.in., o celu i terminie podróży oraz planowanych kosztach, wraz z e-mailowym potwierdzeniem przez organizatora warsztatów/seminarium akceptacji uczestnictwa wnioskodawcy w danym wydarzeniu;
 • Ocena: Projekty będą weryfikowane pod względem formalnym przez pracowników sekretariatu Prorektora ds. naukowych. Ostateczną decyzję będzie podejmował Prorektor ds. naukowych;
 • Kwota dofinansowania: Ustalana jest indywidualnie w zależności od projektu, jednakże co do zasady, w przypadku wydarzeń jednodniowych nie powinna przekraczać 3 tys. zł;
 • Rozpatrywanie wniosku: 14 dni od złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne.
 • Warunek przyznania dotacji: Uzyskanie zgody dziekana lub kierownika jednostki podstawowej UW na odbycie danego wyjazdu służbowego w celu uczestnictwa w warsztatach lub seminarium;
 • Rozliczenie dotacji: Przyznane środki finansowe w ramach dotacji celowej podlegają rozliczeniu odpowiednio na wydziale lub w jednostce pozawydziałowej. Rozliczenie merytoryczne następuje poprzez złożenie w sekretariacie Prorektora ds. naukowych, a także przesłanie e-mailowo na adres podany poniżej) – notatki (maks. 1200 znaków) z warsztatów albo seminarium, dotyczącej jego wyników oraz planów na przyszłość odnośnie do realizacji projektu w ramach sojuszu 4EU,w terminie 30 dni od powrotu z danego spotkania;
 • Kompletne wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym w Sekretariacie Prorektora ds. naukowych, w Pałacu Kazimierzowskim na Kampusie Centralnym, I piętro, pok. 13 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00) oraz e-mailowo na adres: prorektornauka@adm.uw.edu.pl z kopią na adres: Barbara.Andrzejewska@adm.uw.edu.pl. Wszelkie pytania dot. wniosków proszę kierować do Pani Justyny Piechy z Sekretariatu Prorektora ds. naukowych, tel. 22 55 20 350 lub do Pani Barbary Andrzejewskiej-Lenarcik, tel. 22 55 20 886).

Informacje uzupełniające: 

 • Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym z czterech warsztatów, organizowanych dla projektów flagowych, ale w większej liczbie tematycznych seminariów projektowych (nie więcej niż
  w trzech), o ile przedstawi stosowne uzasadnienie w pkt 7 zał. nr 6;
 • Warsztaty i seminaria są wydarzeniami jednodniowymi, dlatego też w ramach dotacji pokrywany jest koszt jednego noclegu. W wyjątkowych przypadkach można ubiegać się o przyznanie dotacji na sfinansowanie udziału w wydarzeniach dłuższych niż jeden dzień albo udziału w kilku następujących po sobie jednodniowych spotkaniach projektowych. W tym celu we wniosku o dotację (w pkt 7 zał. nr 5) należy przedstawić stosowne uzasadnienie.
 • Informacja o odbywaniu zagranicznych podróży służbowych przez pracowników UW.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.