BMPB poszukuje osoby na stanowisko specjalisty – managera projektu 4EU+ „Uniwersytety Europejskie”

Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych UW

koordynujące działania Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Sojuszu 4EU+

poszukuje kandydatów na stanowisko

specjalisty

– managera projektu 4EU+ „Uniwersytety Europejskie”

 

Zakres obowiązków:

Zarządzanie Projektem 4EU+ „Uniwersytety Europejskie” współfinansowanym ze środków Programu Erasmus+ i środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim, w tym:

 • stała współpraca (kontakt e-mailowy, telekonferencje, spotkania wyjazdowe) z managerami projektu z pozostałych uczelni Sojuszu 4EU+ oraz biurem Sojuszu w Paryżu w celu koordynacji działań związanych z zarządzaniem Projektem, wypracowywania wspólnych ustaleń, wzorów formularzy i dokumentów niezbędnych do celów  sprawozdawczych,
 • praca w ramach tzw. Virtual Development Office Sojuszu 4EU+, zbieranie i rozpowszechnianie informacji wśród pracowników i studentów o otwartych konkursach na składanie wniosków projektowych w ramach Sojuszu w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania działań Sojuszu (programy krajowe i zagraniczne), pomoc w przygotowaniu wniosków projektowych we współpracy z biurami centralnymi i administracją wydziałową,
 • koordynowanie zatrudnienia i wydatków w Projekcie ze wszystkich źródeł finansowania wg kryteriów kwalifikowalności kosztów, harmonogramem wykonania zadań i kosztorysem, określonym w umowie grantowej,
 • przygotowywanie zestawień poniesionych kosztów do celów wewnętrznego bieżącego monitorowania wydatków oraz sprawozdawczości projektowej (okresowej i końcowej), archiwizacja dokumentów projektowych,
 • stała współpraca z jednostkami naukowo-dydaktycznymi orazadministracyjnymi Uniwersytetu Warszawskiego, w tym z Biurem Współpracy z Zagranicą w zakresie mobilności międzynarodowej oraz z pełnomocnikiem Kwestora,
 • prowadzenie spotkań informacyjnych dla osób i jednostek UW zaangażowanych w realizację Projektu.

Wymagania:

Warunki konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom C1),
 • min. 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami edukacyjnymi,
 • znajomość międzynarodowych i krajowych programów edukacyjnych, w szczególności  programu Erasmus+ oraz programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA),
 • znajomość polskiego sektora szkolnictwa wyższego oraz polityk UE dotyczących edukacji,
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem,
 • umiejętność pracy w zespole międzynarodowym i wrażliwość na różnice kulturowe,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • odpowiedzialność, skrupulatność, zaangażowanie.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi z różnych źródeł,
 • dobra znajomość drugiego języka obcego, najchętniej jednego z języków uczelni Sojuszu 4EU+ (czeski, duński, francuski, niemiecki, włoski),
 • dobra znajomość struktury organizacyjnej i wewnętrznych aktów prawnych uczelni,
 • dobra znajomość międzynarodowych programów badawczych, w szczególności Programów Ramowych UE (m.in. Programu Horyzont 2020),
 • znajomość narzędzi online wspomagających zarządzanie projektem.

Zapewniamy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin (z możliwością podjęcia pracy od marca 2020 r.),
 • stałą współpracę i kontakt z partnerami zagranicznymi UW w ramach Sojuszu 4EU+,
 • możliwość stałego podwyższania kwalifikacji zawodowych w trakcie szkoleń w Polsce i za granicą.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do niniejszego ogłoszenia, strona nr 3),
 • określenie przybliżonej daty ewentualnego podjęcia pracy na UW.

Termin składania ofert e-mailowo do 17 lutego 2020 r. do godz. 15.00 na adres: bmpb@adm.uw.edu.pl lub za pośrednictwem portalu Pracuj.pl (link do ogłoszenia)

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż odpowiemy jedynie na wybrane  i kompletne oferty.