CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age

Zapraszamy do udziału w konkursie CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age ogłaszanym przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z 25 organizacjami finansującymi badania naukowe w Europie. Szczegółowy zakres tematyczny konkursu znajduje się w ogłoszeniu o konkursie.

O finansowanie w konkursie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania

Termin składania skróconych wniosków wspólnych (tzw. Outline Proposals): 7 maja 2021 r. (14:00 CET)

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie NCN

Przed złożeniem wniosku (Outline Proposal) prosimy o dostarczeni do naszego Biura zgody kierownika jednostki na udział w projekcie* oraz przesłanie polskiej części budżetu w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021.

Kontakt w BMPB:

Bartosz Brach, bartosz.brach@adm.uw.edu.pl, 22 55 24 215

Hanna Bylicka, hanna.bylicka@adm.uw.edu.pl, 22 55 24 214

*załączniki wymienione w dokumencie nie są obligatoryjne na etapie składania wniosku miedzynarodowego