GRANTY INDYWIDUALNE: Marie Skłodowska-Curie Actions

Deadline: 14 September 2016 17:00:00

Granty indywidualne oferowane w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions charakteryzują się takimi samymi zasadami jak grant NCN Polonez. Skierowane są do doświadczonych naukowców pochodzących z dowolnego kraju świata, którzy posiadają stopień naukowy doktora lub 4 lata doświadczenia badawczego.

Granty realizowane są od 12 do 24 miesięcy przez naukowca w wybranej przez niego instytucji znajdującej się w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub stowarzyszonym z programem H2020. Mogą one dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematu zaproponowanego przez naukowca, przy czym wysoko cenione są projekty inter- i multidyscyplinarne. Oprócz pracy badawczej naukowcy powinni uczestniczyć w różnych konferencjach i szkoleniach naukowych oraz kursach poszerzających ich wiedzę i umiejętności (np. autoprezentacja, etyka, zarządzanie projektem/zespołem, przedsiębiorczość, IPR), a także zaangażować się w działalność popularyzatorską.

Ze względu na adresata, granty European Fellowships dzielą się na cztery następujące typy projektów:

  • Standard European Fellowships (SF): aplikować mogą wszyscy doświadczeni naukowcy, którzy jednocześnie spełniają warunek mobilności warunkujący wybór instytucji, w której będzie realizowany projekt. Mówi ona o tym, że grantu nie można realizować w kraju instytucji przyjmującej, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat przed datą zamknięcia danego konkursu.
  • Career Restart Panel (CAR): adresowany jest do naukowców, którzy chcą wrócić do kariery naukowej po przynajmniej 12-miesięcznej przerwie (bezpośrednio przed zamknięciem konkursu) spowodowanej np. urlopem rodzicielskim/wychowawczym, pracą o charakterze nienaukowym. Dodatkowo naukowiec musi spełnić warunek mobilności: nie można wybrać instytucji przyjmującej znajdującej się w kraju, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu.
  • Reintegration Panel (RI): został utworzony z myślą o naukowcach – obywatelach krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z H2020 pracujących w krajach trzecich i zainteresowanych realizacją swojej dalszej kariery naukowej w Europie. W celu realizacji grantu naukowiec musi przyjechać bezpośrednio z kraju trzeciego do kraju UE lub stowarzyszonego z H2020, spełniając jednocześnie warunek mobilności: nie można wybrać instytucji przyjmującej znajdującej się w kraju, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu. Naukowcy, którzy przed zamknięciem konkursu w takiej instytucji już pracują mogą także ubiegać się o grant pod warunkiem zgodności z powyższą zasadą. Grant jest także adresowany do naukowców nie mających obywatelstwa wyżej wspomnianych krajów europejskich, którzy prowadzili co najmniej 5-letnie badania (bez przerw) w Europie.
  • Society and Enterprise Panel (SE): ten multidyscyplinarny został utworzony w celu wspierania międzysektorowej mobilności doświadczonych naukowców oraz stworzenia możliwości kontynuowania kariery naukowej poza sektorem akademickim. Naukowiec każdej narodowości aplikuje o grant z jednostką pochodząca z sektora nieakademickiego. Warunek mobilności w tym panelu: nie można składać wniosku z instytucją z kraju, w którym się przebywało dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu.

ZASADY FINANSOWANIA:

Naukowiec powinien zostać zatrudniony przez instytucję przyjmującą na czasową umowę o pracę. Budżet liczony jest automatycznie na podstawie planowanej liczby osobomiesięcy grantu (od 12 do 24 miesięcy) i składa się z:

Kosztów osobowych:

  • Living allowance – wynagrodzenie o bazowej kwocie 4 650 euro/osobomiesiąc. Kwota ta podlega tzw. współczynnikowi korekcyjnemu (dane w Programach pracy dla MSCA), właściwemu dla kraju, w którym naukowiec realizuje grant i jest kwotą, od której odprowadzane są składki (pracownika i pracodawcy) na ubezpieczenia oraz podatki zgodnie z obowiązującym prawem w kraju przyjmującym;
  • Mobility allowance – dodatek relokacyjny w wysokości 600 euro/osobomiesiąc (może podlegać opodatkowaniu);
  • Family allowance – dodatek dla naukowców posiadających rodzinę w kwocie 500 euro/osobomiesiąc (może podlegać opodatkowaniu).

Kosztów instytucji:

  • koszty badań i szkoleń w wysokości 800 euro/osobomiesiąc;
  • koszty zarządzania i koszty pośrednie w wysokości 650 euro/osobomiesiąc.

Wnioski, przygotowane wspólnie przez naukowca i wybraną instytucję przyjmującą, składa się elektronicznie w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w Participant Portal.

Więcej informacji  oraz instrukcje i dokumenty znajdują się na stronie:

Krajowego Punktu Kontaktowego: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638 oraz na stronie Participant Portal