Granty na granty – promocja jakości II – nabór wniosków do 30.09.2018 r.

Celem programu „Granty na granty – promocja jakości II” jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.
Program ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania tych podmiotów
w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić do kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki.

Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych w ramach programu m.in. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego.

Wsparcie w ramach programu jest skierowane do podmiotów, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe:

  1. Komisji Europejskiej – występowały w roli koordynatora projektu, samodzielnego wnioskodawcy, koordynatora pakietu albo pakietów lub ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu „Maria Skłodowska-Curie COFUND”
  2. Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych – występowały w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC.Finansowanie obejmuje:
  • refundację kosztów – związanych z przygotowaniem albo uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego – poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (ERC), albo kosztów, dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe;
  • przyznanie premii uznaniowej dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces przygotowania albo uzupełnienia lub poprawienia wniosku projektowego.

Wysokość wsparcia finansowego uzależniona jest od typu wnioskodawcy i została określona w Ogłoszeniu o naborze wniosków.

Uwaga

W związku z planowanym na 1 października 2018 r. wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i naucei w ślad za komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej MNiSW, skróceniu uległ również termin naboru wniosków w ramach programu „Granty na granty – promocja jakości II”. Wnioski będą przyjmowane do 30 września 2018 r.

Wniosek należy złożyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania oceny merytorycznej wniosku projektowego w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego KE, a w przypadku wnioskodawcy, który ubiegał się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC, w terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji z ERC o przejściu do II etapu konkursu.

Informacja na stronie MNiSW