„Granty na granty” – wznowienie finansowania

Granty na granty MNiSW

Wznowiony program „Granty na granty” (obecnie realizowany jako przedsięwzięcie) ma na celu wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zwiększaniu efektywności ubiegania się o granty na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej oraz zaangażowanie pracowników tych podmiotów w opracowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych. Nabór wniosków rusza 10 czerwca 2019 r.

 

Dla kogo

Wsparcie w ramach przedsięwzięcia jest skierowane do uczelni, insytutów naukowych PAN, instytutów badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium RP oraz innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową.

 

Podstawowe warunki ubiegania się o finansowanie w ramach przedsięwzięcia „Granty na granty”

 

O wsparcie ubiegać się mogą podmioty, które spełniają poniższe trzy warunki:

1) składały wnioski projektowe w ramach bieżącej perspektywy finansowej w:

  • Programie Badawczym Fundusz Badawczy Węgla i Stali,
  • Programie Badawczo-Szkoleniowym Euratom,
  • Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach priorytetów: Doskonała baza naukowaWiodąca pozycja w przemyśleWyzwania społeczne; oraz celów szczegółowych: Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwaNauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa,

2) występowały w roli:

  • koordynatora projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum,
  • koordynatora pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP leader),
  • samodzielnego wnioskodawcy (single applicant),
  • ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND;
  • ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC,

i 3) uzyskały w ramach ostatecznej oceny Komisji Europejskiej ocenę na poziomie co najmniej progu Threshold, a w przypadku konkursu o grant ERC ocenę na poziomie A w I etapie konkursu wraz z zaproszeniem do II etapu konkursu (w przypadku konkursu ERC – Proof of Concept – ostatecznej oceny na poziomie A).

 

Terminy

Data uruchomienia naboru wniosków: 10 czerwca 2019 r.

Wniosek należy złożyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez Komisję Europejską albo zaproszenia do II etapu konkursu o grant ERC. W przypadku wniosku projektowego, którego ocenę albo zaproszenie do II etapu konkursu o grant ERC wnioskodawca otrzymał w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia rozpoczęcia naboru wniosków, termin 60 dni liczy się od dnia rozpoczęcia naboru wniosków.

 

Dodatkowe informacje 

Informacje na temat kwalifikowalnych kosztów, kwot dofinansowania, budżetu przedsięwzięcia znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kontakt na UW

W sprawach dotyczących ubiegania się o finansowanie w ramach przedsięwzięcia „Granty na granty” mogą się Państwo kontaktować z: