GRANTY na GRANTY – zmiany w programie

Z dniem 7 listopada 2016 r. wprowadza się zmianę w zasadach finansowania programu „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”.

Dotychczasowe zasady ustanowionego z dniem 20 czerwca 2016 r. programu umożliwiały refundację kosztów przygotowania wniosku projektowego poniesionych (czyli faktycznie wydatkowanych) w okresie nie dłuższym niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku na wybrane wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej.

Wychodząc naprzeciw gospodarnym działaniom jednostek, polegającym na zawieraniu przez nie z podmiotami uczestniczącymi w przygotowaniu wniosku projektowego umów warunkujących wypłatę wynagrodzenia (ew. części wynagrodzenia) od wysokości uzyskanej oceny z KE, a zatem już po dniu złożenia wniosku na wybrane wezwanie konkursowe, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowił, że w ramach programu finansowaniem objęte są koszty związane z przygotowaniem wniosku projektowego, które zostały poniesione w okresie 18 miesięcy przed złożeniem wniosku na wezwanie konkursowe KE, lub dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe.

Dokumenty finansowe związane z realizacją działań, których koszty kwalifikują się do refundacji w ramach programu, nie mogą być wystawione z datą późniejszą niż dzień złożenia wniosku projektowego na wybrane wezwanie konkursowe KE. Wnioskodawca może dokonać płatności wynikających z takich dokumentów finansowych po tym terminie, jednak w terminie nie dłuższym niż termin przewidziany na złożenie raportu w ramach programu.

Jednostki, które złożyły wniosek w ramach uruchomionego z dniem 1 lipca 2016 r. naboru wniosków do programu, uprawnione są do uzupełnienia lub modyfikacji złożonego wniosku w zakresie i terminie, o których mowa w Ogłoszeniu uzupełniającym, tj. w terminie 30 dni od dnia jego ogłoszenia. W tym terminie wniosek złożyć mogą również jednostki, które otrzymały ocenę merytoryczną KE wniosku projektowego w okresie od 2 grudnia 2015 r. do 1 lipca 2016 r. i nie wystąpiły do MNiSW z wnioskiem do programu Granty na granty, a zmienione komunikatem zasady finansowania umożliwiają im teraz przygotowanie takiego wniosku.

Wydłużeniu uległ również termin naboru wniosków, które przyjmowane będą do dnia 1 marca 2018 r. z zastrzeżeniem, że:

  • Wnioskodawcy, którzy otrzymali ocenę merytoryczną KE wniosku projektowego po dniu 7 listopada 2016 r. zobowiązani są złożyć wniosek nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania tej oceny;
  • wniosek składany w roku 2018 może dotyczyć wyłącznie wniosku projektowego, który uzyskał ww. ocenę merytoryczną KE w roku 2017.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.