INNE KOSZTY BEZPOŚREDNIE

  • Sprzęt trwały (Equipment)

Wykorzystanie sprzętu można wykazać jedynie w takim zakresie, w jakim było on wykorzystywany w projekcie, procent wykorzystania sprzętu i czas muszą być sprawdzalne.

Amortyzacja wykazywana jest odpowiednio w każdym odnośnym okresowym raporcie finansowym.

  •  Inne towary i usługi (Other goods and services)

Kategoria budżetowa obejmująca towary i usługi niezbędne w celu realizacji projektu. Są to np.:

– materiały (np. zakup publikacji naukowych, książek, artykułów, w tym również w wersji elektronicznej);

– koszty upowszechniania wyników projektu (w tym ‘open access’) oraz opłaty konferencyjne;

– koszty związane z ochroną własności intelektualnej;

– koszty organizacji konferencji (w tym catering);

– świadectwo kontroli sprawozdań finansowych (certyfikat audytora);

  •  Infrastruktura badawcza (Costs of large research infrastructure)

Infrastruktura badawcza – całkowita wartość co najmniej 20 mln EUR, jej wartość stanowi co najmniej 75% całkowitego majątku trwałego instytucji.

Aby wykazywać koszty infrastruktury badawczej w projekcie, instytucja musi uzyskać akceptację KE dot. stosowanej metodologii wyliczania tych kosztów.