Komisja Europejska opublikowała dokument „Horizon 2020 Indicative Audit Programme” 2017

Komisja Europejska opublikowała dokument „Horizon 2020 Indicative Audit Programme” (versja 1.0, 9.11.2017 r. do pobrania).

Ten orientacyjny program audytu opiera się na postanowieniach modelowej umowy grantowej oraz na międzynarodowych standardach audytu.
Audytorzy dokonują kontroli wydatkowania środków finansowych w projektach realizowanych w programie Horyzont 2020 wykonują swoją pracę zgodnie z tym programem. Ma on charakter orientacyjny, ponieważ profesjonalny osąd audytorów może uzasadniać konieczność odstąpienia od niego, z uzasadnionych powodów, i odpowiednio dostosować działania kontrolne. KE oczekuje jednak, że będzie to raczej wyjątek niż reguła.

Zastosowanie tego orientacyjnego programu audytu zapewnia spójność podejścia audytorów do zlecanych kontroli, a także spójność wniosków z audytu, gwarantujących równe traktowanie beneficjentów. Ponadto program zapewnia jasne wytyczne dotyczące samego procesu audytu i przyczynia się do zwiększenia pewności prawnej.

Odniesienie do orientacyjnego programu kontroli programu Horyzont 2020 dodano równie do podręcznika internetowego w Portalu Uczestnika (Participant Portal Online Manual).