Konkurs dotacyjny w obszarze Edukacja, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

W dniach 1-31 stycznia 2017 FWPN przyjmować będzie wnioski na projekty w priorytecie Edukacja. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się projekty polsko-niemieckie: podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistycznemu; dotyczące edukacji kulturalnej.

Termin realizacji projektów: od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Okres realizacji projektu jest ograniczony. Projekty powinny zostać zrealizowane do końca 2017.

Zasady Finansowania:

– Kwota wnioskowanego dofinansowania w konkursie: powyżej 30 000 PLN / 6.800 EUR
– Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania: 80 000 PLN / 18.300 EUR
– Wnioskowane dofinansowanie może stanowić maksymalnie 50% kosztów całkowitych projektu.

Kryteria oceny projektów:

Formalne kryteria oceny projektów w ramach konkursu odpowiadają formalnych kryteriom składania wniosków do FWPN.

Kryteria oceny merytorycznej:

 • wpływ projektu na podnoszenie jakości relacji polsko-niemieckich;
 • wypełnianie deficytów w relacjach polsko-niemieckich;
 • skuteczność i trwałość;
 • popularyzacja wiedzy o kraju sąsiada skoncentrowanej na ważnych wybranych tematach;
 • zgodność z nowoczesnymi standardami edukacyjnych;
 • możliwość ponownego wykorzystania wyników, poszerzenia grupy docelowej;
 • w przypadku projektów związanych z nauczaniem języka polskiego /i lub niemieckiego: czy projekt pobudza zainteresowanie nauką języka polskiego i/lub języka niemieckiego i popularyzuje język polski i / lub język niemiecki dzięki zastosowaniu nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania? Czy projekt ma wpływ na opracowanie metod i programów nauczania języków polskiego i / lub niemieckiego jako obcego oraz pomocy dydaktycznych?
 • w przypadku projektów historycznych: czy projekt porusza tematy historyczne dotychczas niedostatecznie obecne w działaniach edukacyjnych, czy dociera do grup dotychczas pomijanych?
 • wspieranie dokształcania grup zawodowych ze zbliżonych branż lub współpracy między instytucjami o podobnym profilu działalności i budowania ich kompetencji;
 • umożliwianie wymiany wiedzy i doświadczeń;
 • umożliwianie poznania i transferu innowacyjnych rozwiązań modelowych, ułatwianie integracji grup zawodowych na rynku pracy w drugim kraju.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie: Konkurs dotacyjny w obszarze Edukacja FWPN