Konkurs na ERC Consolidator Grants

15 lutego o godz. 17:00 upływa termin na składanie wniosków w programie 2020 na ERC Consolidator Grants.

Cele:

ERC Consolidator Grants to jedne z najbardziej prestiżowych grantów badawczych przyznawanych w Europie w celu wspierania doskonałych naukowców od 7 do 12 lat po doktoracie, którzy chcą zrealizować projekt badawczy o przełomowym charakterze.

Wysokość dofinasowania:

Dotacje dla konsorcjantów mogą być przyznawane maksymalnie do kwoty 2 000 000 EUR na okres 5 lat (maksymalna kwota nagrody jest zmniejszana pro rata temporis dla projektów krótszych, co nie ma zastosowania do projektów będących w toku).

W propozycji można jednak wnioskować o dodatkowe 750 000 EUR, aby pokryć (a) kwalifikowalne koszty „rozruchu” dla głównych badaczy przeprowadzających się do UE lub kraju stowarzyszonego z innego miejsca w wyniku otrzymania grantu ERC lub (b) zakup dużego sprzętu i / lub (c) dostęp do dużych obiektów.

Profil wnioskodawcy:  

Co do zasady głównemu badaczowi (Principal Investigator) przyznano pierwszy stopień doktora nie wcześniej niż 7 i nie później niż 12 lat przed dniem 1 stycznia 2018 r. Odstępstwa od tej reguły zostały opisane w Programie Pracy grantów ERC 2018 (ERC Work Programme 2018).

Główny badacz musiał już wykazać się niezależność naukową na przykład poprzez wydanie kilku ważnych publikacji jako główny autor lub bez udziału promotora. Wnioskodawca powinien również być w stanie wykazać obiecujące osiągnięcia na wcześniejszych etapach kariery naukowej, odpowiednie dla swojej dziedziny badawczej, w tym istotne publikacje (jako głównego autora) w najważniejszych międzynarodowych, multidyscyplinarnych czasopismach naukowych lub w wiodących międzynarodowych recenzowanych czasopismach w swojej dziedzinie. Główny badacz może również przedstawiać listę wystąpień (za zaproszeniem) na uznanych międzynarodowych konferencjach, przyznanych patentów, nagród, wyróżnień etc.

Wnioski składane są elektronicznie poprzez Portal Uczestnika (Participant Portal), na którym znajdują się również szczegółowe informacje o konkursie.

Zapraszamy na konsultacje indywidulane Biura Obsługi Badań:

Diana Pustuła, tel. 55 24 214, diana@adm.uw.edu.pl

Magdalena Kleszczewska, tel. 55 20 743, e-mail: Magdalena.Kleszczewska@adm.uw.edu.pl 

Informacje o laureatach grantów ERC na UW.