Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie inwestycji, badań i innowacji, MŚP i jednolitego rynku

Konsultacje publiczne dotyczące funduszy UE w dziedzinie inwestycji, badań i innowacji, MŚP i jednolitego rynku

Zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach publicznych w sprawie funduszy UE na badania naukowe i innowacje w nowej perspektywie finansowej UE poprzez wypełnienie ankiety dostępnej TUTAJ w jęz. polskim.

Wprowadzenie

 Silniejsza Unia musi dysponować odpowiednimi środkami finansowymi, aby kontynuować realizację swojej polityki. W ostatnich latach Unia uległa zasadniczym zmianom, podobnie jak stojące przed nią wyzwania. Unia potrzebuje budżetu, który może pomóc w osiągnięciu ambitnych celów. Musi to znaleźć odbicie w wieloletnich ramach finansowych na okres po 2020 r. (Program prac Komisji na 2018 r.)

Budżet UE wynosi obecnie poniżej 1 euro na obywatela dziennie. Choć jest to budżet skromny, na poziomie około 1 % unijnego dochodu narodowego brutto lub 2 % wszystkich wydatków publicznych w UE, wspiera on realizację wspólnych celów UE poprzez dostarczanie podstawowych dóbr publicznych i zapewnianie wymiernych rezultatów dla obywateli UE. Należą do nich: inwestowanie w umiejętności, innowacje i infrastrukturę; zapewnienie zrównoważonych systemów żywnościowych i rozwoju obszarów wiejskich; zapewnienie czystego i zdrowego środowiska oraz ochrona zasobów naturalnych; propagowanie wspólnych badań i projektów przemysłowych; finansowanie wspólnych działań w obszarze migracji i bezpieczeństwa; oraz wspieranie rozwoju i pomocy humanitarnej.

Obecne wieloletnie ramy finansowe – długoterminowy budżet UE – obowiązują do końca 2020 r. W 2018 r. Komisja przedstawi kompleksowe propozycje dotyczące wieloletnich ram finansowych po 2020 r. oraz nowej generacji programów finansowych, na które zostaną przeznaczone środki. Te programy lub fundusze zapewniają wsparcie finansowe na rzecz setek tysięcy beneficjentów, w tym regionów, miast, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, rolników, studentów, naukowców i wielu innych.

Propozycje Komisji zostaną opracowane tak, by umożliwić UE realizację jej celów w sprawach, które mają największe znaczenie, w dziedzinach, w których może ona osiągnąć więcej niż państwa członkowskie działające pojedynczo. Wymaga to starannej oceny zarówno tych działań, które dobrze się sprawdzały w przeszłości, jak i tych, które można usprawnić w przyszłości. Jakie powinny być priorytety przyszłych polityk i programów/funduszy? I jak należy je opracować, by przynosiły konkretne rezultaty w terenie?

Jako integralną część tego procesu i na podstawie Dokumentu dotyczącego przyszłości finansów UE, Komisja rozpoczyna szereg konsultacji publicznych obejmujących wszystkie główne obszary wydatków w celu zebrania opinii wszystkich zainteresowanych stron na temat tego, jak sprawić, by każde euro z budżetu UE zostało optymalnie wykorzystane.

UE opracowała szereg instrumentów mających na celu stymulowanie inwestycji i przedsiębiorczości, mając na względzie tworzenie miejsc pracy i pobudzanie wzrostu gospodarczego. Celem planu inwestycyjnego dla Europy (zwanego „planem Junckera”) jest odblokowanie inwestycji w całej Europie za pośrednictwem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który stanowi unijną gwarancję mobilizowania inwestycji. EFIS uzupełnia również inne instrumenty, takie jak COSME, które ułatwiają małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) dostęp do finansowania na wszystkich etapach ich funkcjonowania – utworzenia przedsiębiorstwa, rozwoju i przeniesienia własności. Dzięki wsparciu UE przedsiębiorstwa mają łatwiejszy dostęp do gwarancji, pożyczek i kapitału.

Badania naukowe i innowacje mają zasadnicze znaczenie dla rozwiązania problemu różnic w produktywności w UE, a także odgrywają kluczową rolę w poszukiwaniu rozwiązań wielu innych globalnych problemów, przed którymi stoją dzisiaj Unia i jej obywatele. Unijny program „Horyzont 2020” wniósł znaczny wkład w te działania.

Europejski jednolity rynek jest jednym z największych osiągnięć UE. Przyczynia się on do wzrostu gospodarczego i ułatwia codzienne życie europejskim przedsiębiorstwom i konsumentom. Dobrze funkcjonujący jednolity rynek, w tym również w wymiarze cyfrowym, stymuluje konkurencję i handel, zwiększa wydajność i jakość oraz przyczynia się do obniżenia cen. W tym kontekście UE stworzyła programy w różnych dziedzinach (zdrowie, bezpieczeństwo żywności, cła itp.) w celu ułatwienia swobodnego przepływu towarów, usług, kapitału i osób w całej Europie.

Ostatnie konsultacje obejmowały różne obszary polityki i dotyczyły obecnych wyników i przyszłych wyzwań.
Opinie wyrażone przez zainteresowane strony w trakcie tych konsultacji zostaną uwzględnione w ramach obecnego procesu ustalania przyszłych wieloletnich ram finansowych.