Koszty pośrednie

Koszty pośrednie to ogólne koszty funkcjonowania jednostki, które nie mogą być zidentyfikowane jako bezpośrednio przypisane to projektu. Są to np.:

  • koszty administracji
  • wynajęcie lub amortyzacja budynków, w tym koszty wody, elektryczności, ogrzewanie, itd.
  • usługi telekomunikacyjne i pocztowe
  • wyposażenie biurowe

W Programie H2020 dla wszystkich typów projektów obowiązuje jednolity ryczałt na koszty pośrednie w wys. 25% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa (subcontracting).

 

Podział kosztów pośrednich na UW: UCHWAŁA NR 18 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r.w sprawie wysokości i zasad podziału kosztów pośrednich