M-ERA.NET 2 Call 2019

Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju* we współpracy z siecią M-ERA ogłaszają konkurs M-ERA.NET 2 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w systemie M-ERA.NET Submission System;
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dot. polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Harmonogram konkursu:

  • Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 18 czerwca 2019 r.
  • Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): wrzesień 2019 r.
  • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 19 listopada 2019 r.
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 26 listopada 2019 r.
  • Wyniki konkursu: styczeń/luty 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN oraz NCBiR*

Kontakt w BMPB: Bartosz Brach, bartosz.brach@adm.uw.edu.pl, 22 55 24 215

*do NCBiR wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz grupy podmiotów, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.