Minigranty na wsparcie wspólnych projektów naukowych uczelni Sojuszu 4EU+ (Flagship 2)

Międzyuczelniane zespoły badaczy z UW oraz innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ mogą ubiegać się o minigranty na inicjatywy naukowe w ramach obszaru flagowego nr 2 (Flagship 2) „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”, w tym te, które uwzględniają kwestie związane z COVID-19. Minigranty będą finansowane z projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Wnioski należy składać do 15 lipca.

O minigranty mogą ubiegać się zespoły składające się z pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawicieli co najmniej dwóch innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+. Członkami międzyuczelnianych zespołów badawczych ubiegających się o minigranty mogą być naukowcy, doktoranci i studenci. Z minigrantu – o maksymalnej wysokości 10 tys. euro – można sfinansować m.in. badania wstępne lub pilotażowe, kwerendy, dostęp do infrastruktury badawczej czy consulting projektowy.

Projekty powinny być zgodne z misją 4EU+ oraz tematyką Flagshipu 2, a także uwzględniać aktualne wyzwania dla Europy i świata, np. kryzys migracyjny, kwestie starzejących się społeczeństw, korzystanie z Big Data i skutki pandemii COVID-19.

W ramach jednego wspólnego wniosku można ubiegać się o jeden minigrant. Okres finansowania to maksymalnie 12 miesięcy. Wszelkie pytania dotyczące przygotowania wniosku należy kierować na adres: 4euplus@uw.edu.pl.

Termin przesyłania wniosków upływa 15 lipca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 sierpnia.

>>Szczegółowe zasady przyznawania minigrantów oraz formularz elektroniczny – wersja polska

>>Research mini-grants call for proposals: Supporting research cooperation of 4EU+ member universities – information in English & online application form