OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DOFINANSOWANIE PODNIESIENIA ZDOLNOŚCI DO UZYSKIWANIA PRESTIŻOWYCH GRANTÓW MIĘDZYNARODOWYCH W RAMACH PROGRAMU „STRATEGIA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA”

 • Cel: zwiększenie potencjału Uniwersytetu Warszawskiego do uzyskiwania prestiżowych, międzynarodowych grantów badawczych;
 • Beneficjenci: badacze krajowi i zagraniczni (zatrudnieni na UW), o uznanym dorobku naukowym, planujący ubieganie się w terminie maks. 5 miesięcy, licząc od 14 grudnia 2018 r., prestiżowego grantu międzynarodowego (preferowane wystąpienie o grant ERC lub koordynowanie projektu w ramach Horizon 2020). Grant będzie realizowany w jednostce podstawowej Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Okres wsparcia: do 5 miesięcy (14 grudnia 2018 r. – 15 maja 2019 r.)
 • Warunki przystąpienia do konkursu: złożenie wniosku wg załącznika nr 1a obejmującego informacje o dorobku Wnioskodawcy oraz plan i harmonogram działań mających na celu uzyskanie prestiżowego grantu międzynarodowego;
 • Terminy nadsyłania wniosków w 4 konkursach: do 14 grudnia 2018 r., do 15 stycznia, do 15 lutego i do 15 marca 2019 r.;
 • Rozpatrywanie wniosku: Spełniające wymogi formalne wnioski rozpatruje, powołana do tego celu, komisja konkursowa, w terminie 14 dni od daty zamknięcia danego konkursu.
 • Termin odbycia podróży/zorganizowania seminarium: 15 maja 2019 r.;
 • Przykłady działań w ramach projektów: pobyt zagraniczny w celu uzyskania wsparcia merytorycznego od doskonałych naukowo badaczy, badania wstępne konieczne do uzasadnienia merytorycznego wniosku, pokrycie kosztów uzyskania opinii na temat wniosku itp.
 • Kwota dofinansowania: ustalana indywidualnie w zależności od projektu. Nie powinna przekraczać 25 tys. zł;
 • Rozpatrywanie wniosku: 14 dni od daty złożenia;
 • Warunek realizacji: po przyznaniu środków, uzyskanie zgody dziekana lub kierownika jednostki podstawowej UW na realizację projektu przez Wnioskodawcę w danej jednostce.

Kompletne wnioski należy nadsyłać w formie elektronicznej do Pani Justyny Piechy z Sekretariatu Prorektora ds. naukowych na adres e-mailowy: prorektornauka@adm.uw.edu.pl; nr tel. do kontaktu: 22 55 20 350.

Rozliczenie dofinansowania: Przyznane środki finansowe podlegają rozliczeniu odpowiednio na wydziale lub w jednostce pozawydziałowej. Rozliczenie merytoryczne następuje poprzez przesłanie e-mailowo na adres: prorektornauka@adm.uw.edu.pl  sprawozdania z realizacji działań w ramach projektu, w terminie 30 dni od zakończenia jego realizacji, ale nie później niż do 31 maja 2019 r., a po złożeniu zadeklarowanego wniosku o uzyskanie prestiżowego grantu – również potwierdzenie jego złożenia.