DOTACJE NA PODNIESIENIE ZDOLNOŚCI DO UZYSKIWANIA PRESTIŻOWYCH GRANTÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 • Cel: zwiększenie potencjału Uniwersytetu Warszawskiego do uzyskiwania prestiżowych, międzynarodowych grantów badawczych.
 • Beneficjenci: badacze krajowi i zagraniczni (zatrudnieni i niezatrudnieni na UW), o uznanym dorobku naukowym, planujący uzyskanie w terminie maks. 24 miesięcy prestiżowego grantu międzynarodowego (preferowane wystąpienie o grant ERC lub koordynowanie projektu w ramach Horizon 2020). Grant będzie realizowany w jednostce podstawowej Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Okres wsparcia: do 24 miesięcy.
 • Warunki przystąpienia do konkursu: złożenie wniosku wg Załącznika nr 1 (zmiana załącznika od czerwca 2018) obejmującego informacje o dorobku Wnioskodawcy oraz plan i harmonogram działań mających na celu uzyskanie prestiżowego grantu międzynarodowego. Pisemne poparcie wniosku przez kierownika jednostki, w której projekt będzie realizowany, jest obowiązkowe, w szczególności w przypadku wniosku o zmniejszenie obciążenia dydaktycznego lub o zatrudnienie w jednostce UW.
 • Przykłady projektów: pobyt zagraniczny w celu uzyskania wsparcia merytorycznego od doskonałych naukowo badaczy, obniżenie pensum dydaktycznego, finansowanie części etatu w jednostce Uniwersytetu Warszawskiego, badania wstępne konieczne do uzasadnienia merytorycznego wniosku, pokrycie kosztów uzyskania opinii dla wniosku itp.
 • Ocena: projekty będą oceniane przez ekspertów będących w przeszłości laureatami prestiżowych, międzynarodowych programów badawczych. Ocena będzie dwuetapowa: ocena informacji zawartych w Załączniku nr 1 oraz rozmowa kwalifikacyjna. Ostateczna decyzja będzie podejmowana przez Prorektora ds. naukowych.
 • Kwota dofinansowania: ustalana indywidualnie w zależności od projektu. Nie powinna przekraczać 50 tys. zł rocznie.
 • Rozpatrywanie wniosku: 60 dni od złożenia.
 • Warunek realizacji: po przyznaniu środków, uzyskanie zgody dziekana lub kierownika jednostki podstawowej UW na realizację projektu przez Wnioskodawcę w danej jednostce.
 • Uwaga: zatrudnienie na czas określony  finansowane z grantu nie może być dłuższe niż 33 miesiące (łącznie zatrudnienie w ramach Uniwersytetu Warszawskiego) – szczegóły  w przygotowywanym załączniku.
 • Liczba grantów: 10 rocznie.

Perspektywa: po zakończeniu grantu może zostać przedstawiona oferta dalszej współpracy z UW, w tym w indywidualnych przypadkach, zatrudnienie na czas nieokreślony.


INFORMACJE DODATKOWE

 1. Kompletne wnioski należy nadsyłać w formie elektronicznej do Pani Justyny Piechy z Sekretariatu Prorektora ds. naukowych na adres e-mailowy: prorektornauka@adm.uw.edu.pl; nr tel. do kontaktu: 22 55 20 350.
 2. Rozliczenie dofinansowania: Przyznane środki finansowe podlegają rozliczeniu odpowiednio na wydziale lub w jednostce pozawydziałowej. Rozliczenie merytoryczne następuje poprzez przesłanie e-mailowo na adres: prorektornauka@adm.uw.edu.pl  sprawozdania z realizacji działań w ramach projektu, w terminie 30 dni od zakończenia jego realizacji, a po złożeniu zadeklarowanego wniosku o uzyskanie prestiżowego grantu – również potwierdzenie jego złożenia. Wraz ze sprawozdaniem merytorycznym nalezy przesłać kopię rozliczenia finansowego zatwierdzonego przez Pełnomocnika Kwestora w Jednostce lub przez Kwestora w formacie wydatki planowane vs. wydatki poniesione. Rozbieżności w zestawieniu kosztów wymagają adnotacji z wyjasnieniem ich przyczyn.
 3. Dodatkowym warunkiem ostatecznego rozliczenia przyznanej dotacji może być nałożenie na wnioskodawcę zobowiązania do  wystąpienia z wnioskiem do MNiSW w konkursie „Granty na Granty” w celu zrefundowania ww. kosztów w maksymalnej możliwej kwocie, tj. w całości lub w części w zależności od aktualnych wymogów ww. konkursu. Wniosek do Ministerstwa należy złożyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez Komisję Europejską lub lub odpowiednia agencję wykonawczą UE (np. ERCEA) albo zaproszenia do II etapu konkursu na granty ERC. W takim wypadku, informacja zostanie zawarta w piśmie informującym o przyznaniu dotacji.
 4. Informacja o przyznanych środkach finansowych będzie zamieszczana dwa razy do roku (w czerwcu i grudniu) na stronie BOB (http://bob.uw.edu.pl/).