Przyjmowanie naukowców spoza UE – nowe przepisy

W związku z nowelizacją ustawy o cudzoziemcach (przepisy weszły w życie w kwietniu br.), informujemy, że instytucje (uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa) zatrudniające cudzoziemców z krajów spoza UE w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych powinny wcześniej uzyskać zatwierdzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest ono warunkiem wydania cudzoziemcowi przed przyjazdem do Polski wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych lub udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (karty pobytu), a zatem może mieć wpływ na wydłużenie procesu zatrudnienia zagranicznego pracownika w Polsce.

Więcej informacji na stronie Poratlu EURAXESS POLSKA.