raporty PnH i PnH2 za 2023 rok

Wzory raportów dostępne są po zalogowaniu się na stronie https://osf.opi.org.pl/app/ oraz pod poniższymi linkami:

PnH2: https://www.gov.pl/web/nauka/premia-na-horyzoncie-2

PnH: https://www.gov.pl/web/nauka/premia-na-horyzoncie

Po uzupełnieniu raportu należy zapisać dokument formacie PDF (uwaga – w postaci umożliwiającej kopiowanie tekstu, tj. niedopuszczalne są skany). Taki plik należy załączyć w systemie osf oraz wysłać do Ministerstwa (kliknąć „wyślij do Ministerstwa”). Należy równocześnie:

  • utworzony plik opatrzyć podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym i przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Ministerstwa (wysyłką zajmie się nasze Biuro);

albo

  • wydrukować pierwszą stronę raportu (jeśli nie ma podpisu przewidzianego na 1 stronie, należy wydrukować cały raport), podpisać i wysłać na adres Ministerstwa ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa (wysyłką zajmie się dana jednostka UW (np. Wydział)).

Podpisy

Raport podpisuje Pan Kwestor Paweł Zdzieborski oraz Pan Prorektor ds. badań prof. Zygmunt Lalak. Wypełnione raporty, parafowane przez kierownika Państwa jednostki (Dziekana/Dyrektora) oraz przez Pełnomocnika Kwestora proszę przekazać bezpośrednio do Kwestury, korzystając z wyżej wymienionych dwóch możliwości (obieg dokumentów może być papierowy lub elektroniczny; Ministerstwo preferuje elektroniczny obieg dokumentów). Raport podpisany przez Kwestora trafi do naszego Biura i zostanie przekazany do podpisu Panu Rektorowi a następnie przesłany przez nasze Biuro do Ministerstwa – przez e-puap bądź pocztą przez dany Wydział. Uwaga – w przypadku obiegu elektronicznego, proszę o podpisanie raportu elektronicznym podpisem kwalifikowalnym na „czystym” pdf-ie i przekazanie do Kwestury na adres: raporty.kwestura@adm.uw.edu.pl – proszę nie przekazywać do podpisu elektronicznego skanów raportów podpisanych odręcznie.

Ważne: raporty należy złożyć także jeżeli nie ponieśli Państwo żadnych wydatków w 2023 roku.

Dotyczy Premii na Horyzoncie 2:

  • umowa grantowa zobowiązuje beneficjenta do wydania min. 60% przyznanych na dany rok przez Ministerstwo środków. W przypadku niespełnienia tego warunku, należy w raporcie złożyć stosowne wyjaśnienia (pod tabelkami).
  • dotyczy umów zawartych po 23.09.2021 – w raporcie należy dodać oświadczenie, iż dopełniono obowiązek informacyjny wynikający z art. 9 umowy.

Uwaga: termin na wysłanie raportów do Premii na Horyzoncie 2 mija 29 lutego, a Premii na Horyzoncie 31 marca. W związku z tym proszę o przekazywanie do Kwestury sprawozdań z odpowiednim wyprzedzeniem, najlepiej na tydzień przed ostatecznym terminem wyznaczonym przez Ministerstwo.

Kontakt: Bartosz Brach i Hanna Bylicka