raporty Premia na Horyzoncie i Premia na Horyzoncie 2 za 2022 rok

Wzory raportów dostępne są po zalogowaniu się na stronie https://osf.opi.org.pl/app/ oraz pod poniższymi linkami:

Po uzupełnieniu raportu należy zapisać dokument formacie PDF (uwaga – w postaci umożliwiającej kopiowanie tekstu, tj. niedopuszczalne są skany). Taki plik należy załączyć w systemie osf oraz wysłać do Ministerstwa (kliknąć „wyślij do Ministerstwa”). Należy równocześnie:

  • utworzony plik opatrzyć podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym (raport podpisuje Kwestor i Rektor) i przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Ministerstwa: /MNISW/SkrytkaESP (wysyłką elektroniczną zajmie się nasze Biuro),

albo

  • wydrukować pierwszą stronę raportu (jeśli nie ma podpisu przewidzianego na 1 stronie, należy wydrukować cały raport), podpisać (raport podpisuje Kwestor i Rektor) i wysłać na adres Ministerstwa ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa (dostarczenie wersji papierowej raportu do Ministerstwa leży w gestii danej jednostki UW).

Podpisy – obieg dokumentów na UW

Raport podpisuje Pan Paweł Zdzieborski –  Za-ca Kwestora UW oraz Prof. dr hab. Zygmunt Lalak – Prorektor ds. badań. Wypełnione raporty, parafowane przez kierownika Państwa jednostki (Dziekana/Dyrektora) oraz przez Pełnomocnika Kwestora prosimy przekazać bezpośrednio do Kwestury, korzystając z wyżej wymienionych dwóch możliwości (obieg dokumentów może być papierowy lub elektroniczny; Ministerstwo preferuje elektroniczny obieg dokumentów). Raport podpisany przez Kwestora trafi do naszego Biura i zostanie przekazany do podpisu Prorektora ds. badań, a następnie przesłany przez nasze Biuro do Ministerstwa – przez e-puap albo przez daną jednostkę UW pocztą. Uwaga – w przypadku obiegu elektronicznego, prosimy o podpisanie raportu elektronicznym podpisem kwalifikowalnym na „czystym” pdf-ie i przekazanie do Kwestury na adres: raporty.kwestura@adm.uw.edu.pl – prosimy nie przekazywać do podpisu elektronicznego skanów raportów podpisanych odręcznie.

Ważne: raporty należy złożyć także jeżeli nie ponieśli Państwo żadnych wydatków w 2022 roku.

Dotyczy Premii na Horyzoncie 2: umowa grantowa zobowiązuje beneficjenta do wydania min. 60% przyznanych na dany rok przez Ministerstwo środków. W przypadku niespełnienia tego warunku, należy w raporcie złożyć stosowne wyjaśnienia (pod tabelkami).

Dotyczy raportów za Premię na Horyzoncie 2 do umów podpisanych po 23 września 2021 roku: Zgodnie z paragrafem 9.4 umowy, zobowiązani jesteśmy do umieszczenia na raporcie okresowym informacji, że wypełniliśmy obowiązek informacyjny z par. 9.1.

Terminy

Termin na wysłanie raportów do Premii na Horyzoncie 2 mija 28 lutego, a Premii na Horyzoncie 31 marca. W związku z tym proszę o przekazywanie do Kwestury sprawozdań z odpowiednim wyprzedzeniem, najlepiej na tydzień przed ostatecznym terminem wyznaczonym przez Ministerstwo.

Kontakt w BMPB

Bartosz Brach: bartosz.brach@adm.uw.edu.pl, 22 55 24 215

Hanna Bylicka: hanna.bylicka@adm.uw.edu.pl, 22 55 24 213