REKRUTACJA na stanowisko specjalista – manager projektu 4EU+ „Uniwersytety Europejskie”

Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych UW

koordynujące działania Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Sojuszu 4EU+ poszukuje kandydatów na stanowisko

specjalisty – managera projektu 4EU+ „Uniwersytety Europejskie” 

 

Zakres obowiązków:

Zarządzanie Projektem 4EU+ „Uniwersytety Europejskie” współfinansowanym ze środków Programu Erasmus+ i środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim, w tym:

 • stała współpraca (kontakt e-mailowy, regularne telekonferencje, spotkania wyjazdowe) z menedżerami projektu z pozostałych uczelni Sojuszu 4EU+ oraz biurem Sojuszu w Paryżu w celu koordynacji działań związanych z zarządzaniem i sprawozdawczością Projektu, wypracowywania wspólnych ustaleń, wzorów formularzy i innych dokumentów niezbędnych do celów sprawozdawczych,
 • koordynowanie zatrudnienia i wydatków w Projekcie ze wszystkich źródeł finansowania wg kryteriów kwalifikowalności kosztów, harmonogramem wykonania zadań i kosztorysem, określonym w umowie grantowej,
 • przygotowywanie zestawień poniesionych kosztów do celów wewnętrznego bieżącego monitorowania wydatków oraz sprawozdawczości projektowej (okresowej – półroczne raporty, śródokresowej i końcowej), archiwizacja dokumentów projektowych, ścisła współpraca z Pełnomocnikiem Kwestora,
 • praca w ramach tzw. Virtual Development Office Sojuszu 4EU+, zbieranie i rozpowszechnianie informacji wśród pracowników i studentów o otwartych konkursach na składanie wniosków projektowych w ramach Sojuszu w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania działań Sojuszu (programy krajowe i zagraniczne), pomoc w przygotowaniu wniosków projektowych we współpracy z biurami centralnymi i administracją wydziałową,
 • stała współpraca z jednostkami naukowo-dydaktycznymi oraz administracyjnymi Uniwersytetu Warszawskiego, w tym z Biurem Współpracy z Zagranicą w zakresie mobilności międzynarodowej oraz z pełnomocnikiem Kwestora,
 • prowadzenie spotkań informacyjnych dla osób i jednostek UW zaangażowanych w realizację Projektu.

Wymagania:

Warunki konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom C1),
 • min. 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami edukacyjnymi,
 • znajomość międzynarodowych i krajowych programów edukacyjnych, w szczególności programu Erasmus+, Programów Ramowych UE (w tym Horyzont 2020) oraz programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), znajomość polskiego sektora szkolnictwa wyższego oraz polityk UE dotyczących edukacji,
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem,
 • umiejętność pracy w zespole międzynarodowym i wrażliwość na różnice kulturowe,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • odpowiedzialność, skrupulatność, zaangażowanie.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi z różnych źródeł,
 • dobra znajomość drugiego języka obcego, najchętniej jednego z języków uczelni Sojuszu 4EU+
  (czeski, duński, francuski, niemiecki, włoski),
 • dobra znajomość struktury organizacyjnej i wewnętrznych aktów prawnych uczelni,
 • znajomość narzędzi online wspomagających zarządzanie projektem.

Zapewniamy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin (z możliwością podjęcia pracy od września 2020 r.),
 • stałą współpracę i kontakt z partnerami zagranicznymi UW w ramach Sojuszu 4EU+,
 • możliwość stałego podwyższania kwalifikacji zawodowych w trakcie szkoleń w Polsce i za granicą. 

Wymagane dokumenty:


Termin składania ofert e-mailowo do piątku 31 lipca do godz. 16.00 na adres: bmpb@adm.uw.edu.pl. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż odpowiemy jedynie na wybrane, kompletne oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty.