REKRUTUJEMY

Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych UW

poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalista ds. Programów Ramowych UE

 Zakres obowiązków:

 • udzielanie informacji o konkursach dot. międzynarodowej współpracy badawczej, w tym dot. uczestnictwa w Programach Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów i inicjatyw badawczych UE,
 • pomoc w przygotowaniu wniosków na projekty badawcze we współpracy międzynarodowej, w tym w szczególności w ramach Programów Ramowych UE (np. Horyzont 2020, Horyzont Europa etc.),
 • pomoc w planowaniu, kontrolowaniu i zarządzaniu realizacją powierzonych międzynarodowych projektów badawczych zgodnie z założonym harmonogramem, zakresem oraz budżetem,
 • pomoc w przygotowaniu raportów z realizacji projektów badawczych,
 • udział w kontroli finansowej projektów prowadzonych przez zewnętrzne podmioty (audyty),
 • współpraca z partnerami zagranicznymi i instytucjami krajowymi, w tym z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań
  i Rozwoju, a także jednostkami naukowo-dydaktycznymi oraz administracyjnymi  uczelni,
 • prace administracyjne i organizacyjne,
 • inne obowiązki wynikające z działalności Biura.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • wykształcenie wyższe,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – warunek konieczny,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • rzetelność, odpowiedzialność i komunikatywność,
 • umiejętność szybkiego uczenia się oraz pracy w zespole.

Oferujemy możliwość zdobycia ciekawej specjalizacji zawodowej oraz stałego podwyższania kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do niniejszego ogłoszenia)

Termin składania ofert: do 8 stycznia 2020 r. do godz. 16.00 na adres e-mail: bmpb@adm.uw.edu.pl

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż odpowiemy jedynie na wybrane oferty.

Załącznik do ogłoszenia o pracę – specjalista w BMPB UW

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim;
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
 7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim.

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

 

……………………………….                                    ………………………………………………………………………………….

(miejscowość i data)                                                  (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)