Sojusz 4EU+ ubiega się o status European University

Sojusz 4EU+, do którego należy Uniwersytet Warszawski i pięć innych europejskich uczelni badawczych, złożył dziś wniosek w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. Uniwersytety 4EU+ pogłębią współpracę dotyczącą m.in. prowadzenia wspólnych badań, kształcenia i transferu technologii.
Rozszerzony sojusz

10 marca 2018 roku w Paryżu cztery uczelnie – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola w Pradze – podpisały deklarację dotyczącą stworzenia European University Alliance 4EU. W październiku 2018 sojusz rozszerzył się o dwie nowe instytucje partnerskie – Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie (współpraca została sformalizowana w styczniu 2019).

Hasło sojuszu 4EU+, który ubiega się o status uniwersytetu europejskiego, to „Sześciu partnerów, trzy wyzwania, jedna wizja”. W misji sojuszu podkreślono odpowiedzialność uczelni za poszukiwanie rozwiązań globalnych wyzwań m.in. nierówności społecznych, zmian klimatu czy wzrostu fake newsów. Uczelnie zamierzają prowadzić wspólne badania, wspólnie kształcić studentów, tworzyć inicjatywy związane z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni. Wyzwania stojące przed partnerami sojuszu to zwiększenie mobilności, która będzie miała znaczenie dla wszystkich uczelni; pogłębienie integracji i zwiększenie równowagi na poziomie europejskim; ustanowienie wspólnych ram dla kształcenia.

W październiku ubiegłego roku Komisja Europejska ogłosiła pilotażowy konkurs „European Universities” finansowany ze środków programu Erasmus+. Inicjatywa związana jest z propozycją prezydenta Francji, aby utworzyć do 2024 roku 20 międzynarodowych sieci uczelni (European Universities). Więcej informacji o konkursie >>

28 lutego 2019 Uniwersytet Sorboński w imieniu sojuszu 4EU+ złożył wniosek w konkursie „European Universities”.

Rok intensywnej pracy

Od podpisania w marcu 2018 deklaracji dotyczącej stworzenia European University Alliance 4EU uczelnie zorganizowały szereg spotkań, w których uczestniczyli naukowcy, pracownicy administracji i przedstawiciele władz uczelni. – Spotkania rektorów i prorektorów uczelni 4EU+ odbywały się rotacyjnie na każdej z uczelni partnerskich. Odbyły się cztery tematyczne warsztaty dla naukowców. Powstały grupy robocze, m.in. grupa ds. edukacyjnych, PR i mobilności. Współpraca objęła również uczelniane ośrodki transferu technologii i biblioteki. Deklarację kooperacji podpisały również uczelniane chóry.

Powstało ponad 100 wspólnych projektów badawczych, edukacyjnych i podnoszących kompetencje pracowników. Większość z nich dotyczy programów flagowych, tzw. flagshipów.

UW otrzymał dotację z MNiSW na projekt „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, dzięki któremu możliwe jest m.in. dofinansowanie kosztów podróży i udziału w seminariach, warsztatach i spotkaniach projektowych. Dodatkowe środki uniwersytet otrzymał z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na projekt „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API) na współpracę z uczelniami 4EU. Więcej informacji >>

Ważne daty
 • 26 września 2017 – prezydent Emmanuel Macron wychodzi z propozycją utworzenia europejskich uniwersytetów
 • 14 listopada 2017 – Komisja Europejska publikuje komunikat w sprawie wzmacniania tożsamości europejskiej poprzez edukację i kulturę „Strengthening European Identity through Education and Culture”
 • 14 grudnia 2017 – Rada Europejska wzywa do wzmacniania strategicznych partnerstw w Europie – utworzenia 20 europejskich uniwersytetów do 2024 roku
 • 10 marca 2018 – UW, Sorbonne Université, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola w Pradze podpisują deklarację dotyczącą stworzenia European University Alliance 4EU
 • 24 października 2018 – w Dzienniku Urzędowym UE pojawia się informacja o pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej European Universities
 • 17 stycznia 2019 – Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie formalnie dołączają do czterech uczelni sojuszu 4EU i powstaje konsorcjum 4EU+. Partnerskie instytucje zostały zaproszone do współpracy wcześniej – w październiku 2018 roku
 • 28 lutego 2019 – Sorbonne Université – w imieniu 4EU+ – składa wniosek do KEInformacja źródłowa – Biuro Prasowe UW: https://www.uw.edu.pl/sojusz-4eu-ubiega-sie-o-status-european-university/

  Kontakt w sprawie Sojuszu 4EU+ w Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych:

 • Diana Pustuła: diana.pustula@adm.uw.edu.pl, tel. 5524214
 • Marta Brelih-Wąsowska: Marta.Brelih-Wasowska@adm.uw.edu.pl, 5524213