Uruchomiono program Granty na Granty

Program Granty na Granty umożliwia jednostkom refundację kosztów poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej: HORYZONT 2020, Fundusz Badawczy Węgla i Stali, EURATOM.

O refundację kosztów można ubiegać się, gdy wniosek projektowy uzyskał w ocenie merytorycznej liczbę punktów stanowiącą co najmniej 80% progu wyznaczonego przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot.

Refundowane są tylko poniesione koszty kwalifikowane:

  1. Koszty przeprowadzenia rozpoznania tematyki wniosku projektowego (w szczególności koszty poniesione na weryfikację istniejącego stanu wiedzy w tematyce wniosku projektowego (state of art), koszty badań zastrzeżeń patentowych i sprawdzenia innowacyjności tematyki wniosku projektowego);
  2. Koszty przygotowania (sporządzenia) wniosku projektowego (w szczególności koszty pracy świadczonej przez pracowników wnioskodawcy lub podmioty zewnętrzne, tj. przedsiębiorców lub osoby fizyczne niebędące pracownikami wnioskodawcy, np. firmy konsultingowe, podmioty specjalizujące się w przygotowywaniu wniosków o granty UE; koszty konsultacji przygotowywanego wniosku projektowego z ekspertami);
  3. Koszty uczestnictwa wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z przygotowaniem wniosku projektowego (w szczególności koszty opłaty wstępnej, tzw. fee, zakwaterowania, przejazdów, diet);
  4. Koszty organizacji spotkań roboczych konsorcjum (w szczególności koszty najmu sali, zakwaterowania, przejazdów, obsługi spotkań, druku materiałów informacyjnych).

Koszty, które podlegają refundacji muszą być poniesione w okresie nie dłuższym niż 18 miesięcy liczone wstecz od daty złożenia wniosku projektowego na wezwanie konkursowe.

Wysokość wsparcia finansowego:

Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które w celu realizacji planowanego projektu w ramach programu badawczego Unii Europejskiej zdecydowały się:

  • stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się roli koordynatora w tym projekcie. Konsorcjum składać się będzie co najmniej z 3 partnerów lub beneficjentów (w tym przynajmniej dwóch z zagranicy, pochodzących z dwóch różnych krajów członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem ramowym)

Jednostka naukowa występująca w roli koordynatora projektu otrzyma wsparcie do 30 000,00 zł.

  • wejść w skład międzynarodowego konsorcjum i podjąć się roli koordynatora pakietu (Work Package Leader) w ramach tego projektu. Definicja międzynarodowego konsorcjum jak w pkt 1.

Jednostka naukowa występująca w roli koordynatora pakietu otrzyma wsparcie do 10 000,00 zł.

Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa od 1 lipca 2016r do 1 marca 2017 r.

Wnioski powinny być złożone nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania oceny merytorycznej wniosku projektowego w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego.

Wnioski składane w 2017r mogą dotyczyć wyłacznie wniosków projektowych, które uzyskały ocenę merytoryczną KE w 2016 roku.

Wnioski mogą składać również jednostki, które otrzymały ocenę merytoryczną przed terminem ogłoszenia niniejszego naboru, jednak nie wcześniej nić po 1 grudnia 2015r. Jednostki te zobowiązane są złożyć w niosek w terminie do 60 dni od dnia uruchomienia obecnego naboru.

Wnioski składane są elektronicznie w systemie OSF Złożenie wniosku potwierdza kierownik jednostki naukowej przez złożenie pisemnego oświadczenia (wzór wygeneruje się w systemie OSF), które następnie należy przesłac na adres Ministerstwa. Do wniosku należy dołączyć otrzymaną ocenę wraz z dokumentacją potwierdzającą jej otrzymanie (np. e-mail).

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie w ogłoszeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na stronie: http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/granty-na-granty-promocja-jakosci-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej.html