Zasady przyznawania wynagrodzenia uzupełniającego za pracę w programach, projektach lub przedsięwzięciach na UW

Szanowni Państwo,

w dn. 17 kwietnia weszło w życie ZARZĄDZENIE NR 75 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2020 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wynagrodzenia uzupełniającego za pracę w programach, projektach lub przedsięwzięciach na UW wraz z OBWIESZCZENIEM NR 12 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17kwietnia2020 r.o ogłoszeniu listy programów, projektów lub przedsięwzięć strategicznych A i B.

Rektor, działając na podstawie obowiązującego od 1 marca 2020 r. Regulaminu Wynagradzania na Uniwersytecie Warszawskim, w zarządzeniu nr 75 określił zasady i tryb przyznawania wynagrodzenia uzupełniającego pracownikowi, który realizuje zadania w programie, projekcie lub przedsięwzięciu.
 
I. Zakres stosowania postanowień zarządzenia.
Zarządzenie stosuje się do wszystkich programów, projektów lub przedsięwzięć, z wyłączeniem programów, projektów lub przedsięwzięć, w których stawka wynagrodzenia została określona:
a)      przez instytucję finansującą, w szczególności w umowie, dokumentacji konkursowej lub wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków
b)      przez Rektora w odrębnych przepisach,
c) Postanowień § 3 ust. 4 zarządzenia nie stosuje się do programów, projektów lub przedsięwzięć, których realizację rozpoczęto lub złożono wnioski o ich finansowanie, przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.2,
d) Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu uzgodniony z kierownikiem programu, projektu lub przedsięwzięcia, Rektor może podjąć decyzję o stosowaniu postanowień § 3 ust. 4 zarządzenia do programów, projektów lub przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1, o ile postanowienia te nie są sprzeczne z zasadami wynagradzania w programie, projekcie lub przedsięwzięciu.
Ważne!
Postanowień zarządzenia,
w zakresie wysokości stawek wynagrodzenia uzupełniającego, nie stosuje się do programów, projektów lub przedsięwzięć, których realizację rozpoczęto lub złożono wnioski o ich finansowanie przed dniem wejścia w życie zarządzenia, chyba, że na wniosek kierownika jednostki, uzgodniony z kierownikiem programu, projektu lub przedsięwzięcia, Rektor wyrazi na to zgodę i nie będzie to sprzeczne z zasadami wynagradzania w programie, projekcie lub przedsięwzięciu.
II.                Postanowienia zarządzenia  w zakresie zasad zatrudniania i obliczania wynagrodzenia uzupełniającego – formy zatrudnienia, role pełnione w programie, projekcie lub przedsięwzięciu, stawki wynagrodzenia uzupełniającego.
 
1.    Formy zatrudnienia pracownika w programie, projekcie lub przedsięwzięciu:
a)    zatrudnienie na pełny etat lub część etatu (na zasadach ogólnych);
b)   oddelegowanie (w   części   lub   pełnym   wymiarze   etatu) – okresowa modyfikacja zakresu obowiązków pracownika, z uwzględnieniem realizacji zadań w programie, projekcie lub przedsięwzięciu;
c)    powierzenie dodatkowych zadań – powierzenie nowych obowiązków służbowych lub zwiększenie zaangażowania w ramach dotychczasowego zakresu obowiązków pracownika.

Pracownikowi  realizującemu  zadania  w  programach,  projektach  lub przedsięwzięciach przyznawane jest wynagrodzenie uzupełniające na czas realizacji tych zadań.

 

2.    Wynagrodzenie uzupełniające:
a)    może być  przyznawane  jednorazowo  lub  na  czas określony,
b)   może być określone stawką godzinową, dzienną lub miesięczną,
c)    przyznaje Rektor  z  własnej inicjatywy  lub  na  pisemny  wniosek  kierownika  jednostki  organizacyjnej  Uniwersytetu Warszawskiego uzgodniony  z  kierownikiem  programu, projektu lub przedsięwzięcia.
 
3.    Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia uzupełniającego:
a)      rola pełniona w programie, projekcie lub przedsięwzięciu;
b)      wysokość budżetu;
d)     realizacja programu, projektu lub przedsięwzięcia w konsorcjum;
e)      czy program, projekt lub przedsięwzięcie jest międzynarodowe.
 
4. Role w programie, projekcie lub przedsięwzięciu –   w zarządzeniu zdefiniowane zostały 22 role referencyjne, które pracownik może pełnić w programie, projekcie lub przedsięwzięciu (§ 3 ust. 3 zarządzenia). W przypadku różnic w nazewnictwie stanowisk w programie, projekcie lub przedsięwzięciu, powierzona rola powinna odpowiadać charakterowi wykonywanych zadań.
5. Stawki kwotowe wynagrodzenia uzupełniającego (załącznik nr 4 do zarządzenia) – do poszczególnych ról i kryteriów przypisane zostały określone stawki kwotowe wynagrodzenia uzupełniającego; wynagrodzenie uzupełniające miesięczne dla pełnego etatu jest sumą stawki kwotowej przypisanej do danej roli pełnionej w programie, projekcie lub przedsięwzięciu oraz stawek odpowiadających innym spełnianym kryteriom szczegółowym.
6.         Stawki godzinowe dla ról „dydaktycznych” (role wskazane w § 3 ust. 3 pkt 14 – 22) – zarządzenie określa stawki godzinowe, tj. stawki  wynagrodzenia  za  1  godzinę  dydaktyczną  (45  min) dla ról „dydaktycznych” (załącznik nr 5 do zarządzenia). Stosuje się je  wyłącznie, gdy stanowią wynagrodzenie za pracę w programie, projekcie lub przedsięwzięciu wykonywaną w trybie powierzenia dodatkowych zadań (w przypadku nauczycieli akademickich – godziny dydaktyczne ponad pensum, w przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – godziny dydaktyczne poza obowiązkami służbowymi wynikającymi ze stosunku pracy).
7.         Możliwość przyznania wynagrodzenia uzupełniającego w innej wysokości  (stawki wyższe lub niższe od tych określonych w załączniku nr 4 i 5) – tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rektora, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, w której pracownik realizuje swoje obowiązki, działającego w uzgodnieniu z kierownikiem programu, projektu lub przedsięwzięcia, oraz o ile nie jest to sprzeczne z zasadami realizacji programu, projektu lub przedsięwzięcia.
8.  Koszt wynagrodzenia w programie, projekcie lub przedsięwzięciu stanowi:
1)        wyłącznie wynagrodzenie uzupełniające brutto wraz z kwalifikowanymi wdanym programie, projekcie lub przedsięwzięciu innymi składnikami wynagrodzenia oraz kosztami ponoszonymi przez pracodawcę, w tym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, o ile zasady dotyczące wynagrodzeń wdanym programie, projekcie lub przedsięwzięciu nie stanowią inaczej, w przypadku osób, którym zostały powierzone dodatkowe zadania w trybie zatrudnienia, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt 3;
2)        wynagrodzenie uzupełniające brutto oraz wynagrodzenie zasadnicze brutto, proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia lub oddelegowania osób, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 (osoba nowo zatrudniona) i  pkt 2 (pracownik UW oddelegowany do pracy w projekcie), wraz z kwalifikowanymi wdanym programie, projekcie lub przedsięwzięciu innymi składnikami wynagrodzenia oraz kosztami ponoszonymi przez pracodawcę, w tym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, o ile zasady dotyczące wynagrodzeń wdanym programie, projekcie lub przedsięwzięciu nie stanowią inaczej.
9.         Załączniki do zarządzenia.
1)      stawki wynagrodzenia uzupełniającego:
a)      Załącznik nr 4 – Stawki kwotowe oraz szczegółowe kryteria stanowiące podstawę obliczania wynagrodzenia uzupełniającego 
b)      Załącznik nr 5 – Stawki godzinowe osób zatrudnionych w programach, projektach lub przedsięwzięciach w trybie § 2 ust. 5 pkt 3, według ról, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 14-22 zarządzenia.
2)      wzory druków
a)      Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego
b)      Załącznik nr 2 – Zakres zadań powierzonych pracownikowi
c)      Załącznik nr 3 – Wniosek o oddelegowanie pracownika do realizacji zadań w programie, projekcie lub przedsięwzięciu
d)     Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące zaangażowania czasowego w programach, projektach lub przedsięwzięciach
e)      Załącznik nr 7 – Zlecenie wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego określonego stawką godzinową lub dzienną.
 
Wzory druków do pobrania w wersji edytowalnej ze strony BSP  http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ – zakładka Wynagrodzenie uzupełniające (programy, projekty, przedsięwzięcia).
Ewentualne pytania proszę kierować do następujących biur (zgodnie z ich kompetencją):
o  BMPB (Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych),
o  BWR (Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW),
o Biuro ZIP (Biuro Realizacji Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego),
o   BOB (Biuro Obsługi Badań),
o   BSP (Biuro Spraw Pracowniczych).